Wnioski do pobrania
Pokj nr 33
Informacje

XXXI Sesja Rady Gminy Babiak

Uprzejmie informuj mieszkacw Gminy BABIAK, e XXXI SESJA RADY GMINY BABIAK odbdzie si w dniu 25 wrzenia 2013 r. tj. roda, o godz. 13:00 w sali Gminnego Orodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z nastpujcym porzdkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocnoci obrad.
2. Prezentacja porzdku obrad Sesji.
3. Przyjcie Protoku nr XXX/13 poprzedniej sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z dziaalnoci Wjta Gminy w okresie midzysesyjnym z uwzgldnieniem sprawozdania z wykonania uchwa Rady.
5. Informacja Przewodniczcego Rady o dziaaniach podejmowanych w okresie midzysesyjnym.
6. Wnioski i zapytania radnych.
7. Zapytania sotysw i wystpienia zaproszonych goci.
8. Informacja o przebiegu wykonania budetu gminy, informacja o ksztatowaniu si wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I procze 2013 roku.
9. Wprowadzenie zmian w uchwale budetowej na 2013 rok.
10. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Babiak na lata 2013 ? 2020.
11. Ustanowienie zasad przysugiwania diet dla sotysw.
12. Wyraenie zgody na sprzeda nieruchomoci w drodze bezprzetargowej, pooonych w miejscowoci Babiak.
13. Rozpatrzenie skargi zoonej przez Pastwo Magdalen i Tomasza Roweckich na dziaalno Wjta Gminy Babiak zawierajcej zarzuty w sprawie wszczcia postpowania administracyjnego i dokonania ogoszenia o postpowaniu administracyjnym dot. wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiwzicia polegajcego na budowie i eksploatacji dwch elektrowni wiatrowych o mocy 1,5 KM kada, skadajcych si z wie o wysokoci do 105 m, rotora o rednicy do 70 m, cznej wysokoci do 140 m na dziakach o numerach: 158 i 173/4 w obrbie miejscowoci Zakrzewo, gmina Babiak na rzecz inwestora PPUH CERTO-STAL S.Sarniak, B.Warszewska, przekazanej wedug waciwoci przez Regionalnego Dyrektora Ochrony rodowiska w Poznaniu dnia 26.06.2013 r.
14. Rozpatrzenie skargi zoonej przez Pastwo Magdalen i Wodzimierza Klorek na dziaalno Wjta Gminy Babiak zawierajcej zarzuty w sprawie wszczcia postpowania administracyjnego i dokonania ogoszenia o postpowaniu administracyjnym dot. wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiwzicia polegajcego na budowie i eksploatacji dwch elektrowni wiatrowych o mocy 1,5 MW kada, skadajcych si z wie o wysokoci do 105 m, rotora o rednicy do 70 m, cznej wysokoci do 140 m na dziakach o numerach: 158 i 173/4 w obrbie miejscowoci Zakrzewo, gmina Babiak na rzecz inwestora PPUH CERTO-STAL S.Sarniak, B.Warszewska, przekazanej wedug waciwoci przez Regionalnego Dyrektora Ochrony rodowiska w Poznaniu dnia 26.06.2013 r.
15. Rozpatrzenie skargi zoonej przez Pana Dawida Tomaszewskiego na dziaalno Wjta Gminy Babiak zawierajcej zarzuty w sprawie wszczcia postpowania administracyjnego i dokonania ogoszenia o postpowaniu administracyjnym dot. wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiwzicia polegajcego na budowie i eksploatacji dwch elektrowni wiatrowych o mocy 1,5 MW kada, skadajcych si z wie o wysokoci do 105 m, rotora o rednicy do 70 m, cznej wysokoci do 140 m na dziakach o numerach: 158 i 173/4 w obrbie miejscowoci Zakrzewo, gmina Babiak na rzecz inwestora PPUH CERTO-STAL S.Sarniak, B.Warszewska, przekazanej wedug waciwoci przez Regionalnego Dyrektora Ochrony rodowiska w Poznaniu dnia 28.06.2013 r.
16. Rozpatrzenie skargi zoonej przez Pastwo Magdalen i Tomasza Roweckich na dziaalno Wjta Gminy Babiak zawierajcej zarzuty naruszenia przepisw prawa ?w zwizku ze zrealizowanymi i planowanymi inwestycjami wiatrowymi we wsi Zakrzewo, gmina Babiak?, przekazanej wedug waciwoci przez Regionalnego Dyrektora Ochrony rodowiska w Poznaniu dnia 26.06.2013 r.
17. Rozpatrzenie skargi zoonej przez Pastwo Magdalen i Tomasza Roweckich na dziaalno Wjta Gminy Babiak zawierajcej zarzuty naruszenia przepisw prawa w zwizku z inwestycjami wiatrowymi we wsi Zakrzewo, gmina Babiak, przekazanej wedug waciwoci przez Wojewod Wielkopolskiego dnia 04.07.2013 r. oraz dnia 31.07.2013 r.
18. Informacja podmiotw dokonujcych analizy owiadcze majtkowych zoonych przez radnych, Wjta Gminy, Zastpc Wjta, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Kierownika USC, Zastpc Kierownika USC, kierownikw gminnych jednostek organizacyjnych oraz osoby wydajce w imieniu Wjta decyzje administracyjne,wedug stanu na dzie 31 grudnia 2012 roku.
19. Sprawozdania z dziaalnoci staych Komisji Rady Gminy Babiak w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 30 czerwca 2013 roku.
20. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
21. Wolne wnioski i informacje.
22. Zamknicie obrad XXXI Sesji Rady Gminy Babiak.

XXX Sesja Rady Gminy Babiak

Uprzejmie informuj mieszkacw Gminy B A B I A K, e XXX SESJA RADY GMINY B A B I A K odbdzie si w dniu 30 sierpnia 2013 r. tj. pitek, o godz. 13:00 w sali Gminnego Orodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z nastpujcym porzdkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocnoci obrad.
 2. Prezentacja porzdku obrad Sesji.
 3. Przyjcie Protoku nr XXIX/13 poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z dziaalnoci Wjta Gminy w okresie midzysesyjnym z uwzgldnieniem sprawozdania z wykonania uchwa Rady.
 5. Informacja Przewodniczcego Rady o dziaaniach podejmowanych w okresie midzysesyjnym.
 6. Wnioski i zapytania radnych.
 7. Zapytania sotysw i wystpienia zaproszonych goci.
 8. Wprowadzenie zmian w uchwale budetowej na 2013 rok.
 9. Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Babiak na lata 2013 ? 2020.
 10. Podjcie uchway w sprawie przeznaczenia czci umorzonej poyczki z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej zacignitej na zadanie pod nazw ?Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoci Babiak ? etap VI i w miejscowoci Brdw ? etap IV?.
 11. Udzielenie porczenia spaty poyczki inwestycyjnej z Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na realizacj projektu ?Uporzdkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu koniskiego?.
 12. Wprowadzenie zmian w Uchwale nr XXVII/205/13 Rady Gminy Babiak z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie grnych stawek opat ponoszonych przez wacicieli nieruchomoci za usugi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadw komunalnych oraz za oprnianie zbiornikw bezodpywowych i transport nieczystoci ciekych.
 13. Wprowadzenie zmian w Uchwale nr XIII/81/11 Rady Gminy Babiak z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie poboru podatkw ? rolnego, lenego i od nieruchomoci w drodze inkasa oraz okrelenia inkasentw i wysokoci wynagrodzenia za inkaso.
 14. Ustanowienie zasad przysugiwania diet dla sotysw.
 15. Rozpatrzenie skargi zoonej przez Pastwo Magdalen i Tomasza Roweckich na dziaalno Wjta Gminy Babiak zawierajcej zarzuty naruszenia przepisw prawa ?w zwizku ze zrealizowanymi i planowanymi inwestycjami wiatrowymi we wsi Zakrzewo, gmina Babiak?, przekazanej wedug waciwoci przez Regionalnego Dyrektora Ochrony rodowiska w Poznaniu dnia 14.06.2013 r.
 16. Rozpatrzenie skargi zoonej przez Pastwo Magdalen i Tomasza Roweckich na dziaalno Wjta Gminy Babiak zawierajcej zarzuty w sprawie wszczcia postpowania administracyjnego i dokonania ogoszenia o postpowaniu administracyjnym dotyczcego wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiwzicia polegajcego na budowie i eksploatacji dwch elektrowni wiatrowych o mocy 1,5 MW kada, skadajcych si z wie o wysokoci do 105 m, rotora o rednicy do 70 m, cznej wysokoci do 140 m na dziakach o numerach: 158 i 173/4 w obrbie miejscowoci Zakrzewo, gmina Babiak na rzecz inwestora PPUH CERTO-STAL S.Sarniak, B.Warszewska., przekazanej wedug waciwoci przez Regionalnego Dyrektora Ochrony rodowiska w Poznaniu dnia 14.06.2013 r.
 17. Rozpatrzenie skargi zoonej przez Pastwo Magdalen i Wodzimierza Klorek na dziaalno Wjta Gminy Babiak zawierajcej zarzuty w sprawie wszczcia postpowania administracyjnego i dokonania ogoszenia o postpowaniu administracyjnym dotyczcego wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiwzicia polegajcego na budowie i eksploatacji dwch elektrowni wiatrowych o mocy 1,5 MW kada, skadajcych si z wie o wysokoci do 105 m, rotora o rednicy do 70 m, cznej wysokoci do 140 m na dziakach o numerach: 158 i 173/4 w obrbie miejscowoci Zakrzewo, gmina Babiak na rzecz inwestora PPUH CERTO-STAL S.Sarniak, B.Warszewska., przekazanej wedug waciwoci przez Regionalnego Dyrektora Ochrony rodowiska w Poznaniu dnia 26.06.2013 r.
 18. Rozpatrzenie skargi zoonej przez Pana Dawida Tomaszewskiego na dziaalno Wjta Gminy Babiak zawierajcej zarzuty w sprawie wszczcia postpowania administracyjnego i dokonania ogoszenia o postpowaniu administracyjnym dotyczcego wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiwzicia polegajcego na budowie i eksploatacji dwch elektrowni wiatrowych o mocy 1,5 MW kada, skadajcych si z wie o wysokoci do 105 m, rotora o rednicy do 70 m, cznej wysokoci do 140 m na dziakach o numerach: 158 i 173/4 w obrbie miejscowoci Zakrzewo, gmina Babiak na rzecz inwestora PPUH CERTO-STAL S.Sarniak, B.Warszewska., przekazanej wedug waciwoci przez Regionalnego Dyrektora Ochrony rodowiska w Poznaniu dnia 28.06.2013 r.
 19. Rozpatrzenie skargi zoonej przez Pastwo Magdalen i Tomasza Roweckich na dziaalno Wjta Gminy Babiak zawierajcej zarzuty naruszenia przepisw prawa w zwizku z inwestycjami wiatrowymi we wsi Zakrzewo, gmina Babiak, przekazanej wedug waciwoci przez Wojewod Wielkopolskiego dnia 04.07.2013 r. oraz dnia 31.07.2013 r.
 20. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 21. Wolne wnioski i informacje.
 22. Zamknicie obrad XXX Sesji Rady Gminy Babiak.

Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP)

Szanowni Pastwo !

Serdecznie zachcamy wszystkie osoby dorose z terenu Powiatu Kolskiego do zaoenia indywidualnego konta Zintegrowanego Informatora Pacjenta. Konto w ZIP to atwy, szybki, wygodny i bezpieczny dostp do wanych informacji o Pastwa leczeniu. Aby mie wgld w informacje o swoim leczeniu wystarczy zarejestrowa si w systemie ZIP.

W zwizku z tym zapraszam wszystkich mieszkacw Powiatu Kolskiego z dowodem osobistym lub paszportem do Starostwa Powiatowego w Kole przy ulicy Sienkiewicza 21/23 w dniach 27-28 sierpnia 2013 roku w godzinach od 9?? do 15??, III pitro, pokj 302, aby kady z Pastwa uzyska fachow pomoc w dostpie do swojego konta ZIP( haso i login).

Dzieci i modzie z Brdowa i Babiaka wypoczywali na letnim obozie w Murzasichlu koo Zakopanego. Obz zorganizowany przez Modzieowy Klub Sportowy ?Brdw? oraz nauczycieli brdowskiej szkoy: Bartosza Mikoajczyka i Dariusza Racinowskiego trwa w dniach 3-12 sierpnia 2013 roku. W czasie trwania obozu uczestnicy podziwiali wspaniae widoki polskich Tatr. Odbyli piesz wycieczk do miejscowoci Mae Ciche.

Więcej…

Najlepsze w Polsce

Towarzystwo Przyjaci Ziemi Brdowskiej na specjalnej gali otrzymao wyrnienie ? certyfikat ?Najlepsze w Polsce? przyznane przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.

Towarzystwo Przyjaci Ziemi Brdowskiej dziaa od 8 lat. W tym czasie zrealizowao szereg przedsiwzi przywracajcych
pami o wanych wydarzeniach historycznych i postaciach zwizanych z Brdowem. Ten rok upywa pod znakiem obchodw 150 rocznicy Powstania Styczniowego i bitwy pod Brdowem. Zorganizowano uroczyste obchody rocznicowe, sesj popularno-naukow, opracowano i wydano dwie publikacje powicone tematyce powstaczej. Z inspiracji TPZB wydano take szereg innych publikacji przybliajcych histori raz teraniejszo Brdowa i okolic.

Więcej…

Więcej artykułów…