O NAS

Witamy serdecznie na stronie internetowej Stowarzyszenia na Rzecz Rozoju Gminy Babiak.

Stowarzyszenie babiak21 powstało 29 września 2009 r. i jest organizacją non-profit – działa opierając się na pracy społecznej jej członków. Głównym celem Stowarzyszenia jest zrzeszenie i integracja ludzi, którzy pragną aktywnie działać na rzecz rozwoju Gminy Babiak.

Zakres działalności Stowarzyszenia precyzyjnie określają zapisy statutu, zgodnie z którym Stowarzyszenie może podejmować działania na rzecz:

1. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży na terenie gminy Babiak;

2. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Babiak;

3. Promocja dziedzictwa kulturowego regionu, gminy Babiak, promocja miejscowości leżących na terenie gminy Babiak, w tym ich walorów turystycznych, przyrodniczych, kulturowych, historycznych.

4. Przełamywanie wewnętrznych barier społecznych; Organizacja wydarzeń integracyjnych dla społeczności lokalnej; Niwelowanie barier i organizowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych; Integracja międzypokoleniowa mieszkańców gminy Babiak.

5. Podnoszenie świadomości ekologicznej w środowisku lokalnym; Podejmowanie działań mających na celu ochronę ojczystych dóbr kultury i przyrody, w tym ochronę szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego gminy i regionu.

6. Dbałość o estetykę i czystość miejscowości gminy Babiak.

7. Stworzenie możliwości dostępu mieszkańców gminy Babiak do technicznych udogodnień (w tym Internetu).

8. Wspieranie edukacji, podejmowanie działań i projektów edukacyjnych na rzecz mieszkańców gminy.

9. Promocja sportu masowego i zdrowego trybu życia;

10. Wspieranie inicjatyw lokalnych; Kreowanie zespołów roboczych i struktur wspomagających realizację wspólnych projektów i programów, w tym wspólnych zespołów z partnerami instytucjonalnymi, mających na celu realizację wybranych celów Stowarzyszenia; Oferowanie pomocy w realizacji celów zbieżnych z celami stowarzyszenia innym podmiotom działającym lokalnie.

11. Organizacja imprez kulturalnych, koncertów, wystaw tematycznych, prelekcji, pokazów i innych form kultury i informacji dla mieszkańców gminy Babiak.

12. Umożliwienie kształcenia i edukacji członków stowarzyszenia; Wspieranie członków Stowarzyszenia w ich dążeniach do podwyższania wiedzy i umiejętności przydatnych do osiągania wysokiej jakości podejmowanych działań, zgodnych z celami Stowarzyszenia, w tym organizowanie wspólnych form szkoleniowych na rzecz członków Stowarzyszenia.

13. Rozpowszechnianie informacji o działalności Stowarzyszenia w środowisku instytucji edukacyjnych, organizacji pozarządowych, podmiotów gospodarczych oraz jednostek samorządu terytorialnego w celu budowania pozytywnego wizerunku Stowarzyszenia i pozyskiwania partnerów do wspólnych działań.

14. Krzewienie idei wolontariatu.

15. Współpraca z podobnymi organizacjami; Podejmowanie i ułatwianie kontaktów, wymiany doświadczeń pomiędzy podmiotami podejmującymi podobne do Stowarzyszenia działania, w tym pomiędzy innymi stowarzyszeniami i instytucjami, które stawiają sobie podobne cele działania.

Członkowie Zarządu:

Mariusz Prażanowski – Prezes

Krzysztof Witkowski – Wiceprezes

Monika Bąkowska – Skarbnik

Ewa Mikołajczyk – Sekretarz

Marcin Drapiński – Członek Zarządu

Roman Albin – Członek Zarządu

Paweł Sarnociński – Członek Zarządu

 

Komisja Rewizyjna:

Joanna Żabierek

Waldemar Zasadziński

Marlena Sowińska

nr konta bankowego: 31 1020 2762 0000 1102 0066 2387

Roczna składka członkowska wynosi 25,00 zł.